Mizpah Hotel
100 N. Main Street, PO Box 33
Tonopah, NV, 89049
775-482-3030
775-482-3031
mizpah-hotel-sign.JPG img_4780.JPG img_4465.JPG

The Mizpah Hotel

Where history loves company! Dining - Gaming - Spirits

  • WSJ Mizpah