Mizpah Hotel
100 N. Main Street, PO Box 33
Tonopah, NV, 89049
775-482-3030
775-482-3031
wagon-wheel-room.jpg kingroom.jpg dempsey-room.jpg mizpahlobby.jpg mizpah-logo.JPG sign-and-side-sign.jpg pittman1.jpg

The Mizpah Hotel

Where history loves company! Dining - Gaming - Spirits

  • WSJ Mizpah